بر اساس آخرین نمودار تشکیلاتی، موسسه 24 ردیف مصوب دارد که شامل: رئیس، معاون، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، کارپرداز، امین اموال، حسابدار، کارشناس رایانه، مسئول امور عمومی، عضو هیأت علمی (7 نفر)، کارشناس پژوهش (4نفر) . همچنین 7 عضو هیات علمی پیوسته و 3 عضو هیات علمی وابسته در مؤسسه فعالیت دارند.

Template settings