ریاست مؤسسه : آقای دکتر امیرحسین جمشیدی

رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک: jamshidiamyahoo.com
اطلاعات تماس: ۵۵۶۳۹۶۶۶-۰۲۱ داخلی ۳۰۰
 CV

Template settings