اعضای هیأت علمی مؤسسه

ردیف

اعضای هیأت علمی

سمت

ایمیل

1

امیرحسین جمشیدی

cv

هیأت علمی

ریاست مؤسسه

مدیر گروه طب مکمل

jamshidi.ahiums.ac.ir

2

فتانه هاشم دباغیان

cv

هیأت علمی

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

dabaghian.fiums.ac.ir

3

علی قبادی

cv

هیأت علمی

ghobadi.aiums.ac.ir

4

آسیه شجاعی

cv

هیأت علمی

مدیر گروه داروسازی سنتی

Shojaii.aiums.ac.ir

5

بهاره سادات یوسف ثانی

cv

هیأت علمی

معاون آموزشی دانشکده طب ایرانی

 

6

مجید دادمهر

cv

هیأت علمی

معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی

 dadmehr.m@iums.ac.ir

7

حوریه محمدی کناری

cv

هیأت علمی

mohamadi.hiums.ac.ir

8

روشنک قدس

cv

هیأت علمی

ghods.riums.ac.ir

9

سمیه ماهروزاده

cv

هیأت علمی

 

10

مریم تقوی شیرازی

cv

هیأت علمی

taghavish.m@iums.ac.ir 

11

حامد آرضایی

cv

هیأت علمی


 

12

فاطمه اقبالیان

cv

هیأت علمی

مدیر گروه طب سنتی و تاریخ پزشکی

مسئول سلامتکده بهشت

 

13

الهام اختری

cv

هیأت علمی

akhtari.eiums.ac.ir

14

سمانه سلیمانی

cv

هیأت علمی

 

15

محمد صدر

cv

هیأت علمی

 

16

محمدرضا رجب نژاد

cv

هیأت علمی

Rajabnejad.mriums.ac.ir

 
 
Template settings