معاونت پژوهشی

این معاونت مسئولیت مدیریت و ساماندهی امور پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان را برعهده دارد و وظیفه دارد ضمن تعیین اولویت‌های پژوهشی در راستای سیاست های دانشگاه و نیازها و انگیزه‌های سازمانی، نسبت به ارتقای پژوهش در حوزه عملکرد دانشکده قدم بردارد. هدف نهایی این واحد این است که با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه طب و داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی، عنوان قطب برتر پژوهشی کشور در این حیطه را به خود اختصاص دهد.

 

 اعضا:

مدیر امور پژوهشی: دکترمجید دادمهر

کارشناسان: خانم رفیعی‌منش، خانم بدیعی

اعضای شورای پژوهشی: دکتر روشنک قدس، دکتر آسیه شجاعی، دکتر فتانه هاشم دباغیان، دکتر محمد رضا رجب نژاد

Template settings