موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل- تشخیص و ارزیابی سرقت علمی
تشخیص و ارزیابی سرقت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱ | 
 • مهم‌ترین وب‌سایت‌های تشخیص و ارزیابی سرقت علمی (plagiarism)
 توجه نمایید که استفاده از بسیاری از این وب‌سایت‌ها (بیش از یک حد مشخص) نیازمند به پرداخت هزینه می‌باشد.
 
 1. (http://turnitin.com)Turnitin
 2. (http://www.plagscan.com)PlagScan
 3. (http://www.dustball.com)Dustball
 4. Dupli Checker((http://www.duplichecker.com
 5. Small SEO Tools(http://smallseotools.com)
 6. Plagiarisma(http://plagiarisma.net)
 7. EVE 2(http://canexus.com)
 8. Safe Assign(http://safeassign.com)
 9. Plagiarism Checker(http://www.scanmyessay.com)
 10. Copyscape Plagiarism Checker(http://www.copyscape.com)
 11. iThenticate(http://www.ithenticate.com)
 12. Best Free Spinner(http://www.bestfreespinner.com)
 13. Advanced Plagiarism Checker(https://searchenginereports.net/plagiarism-checker)
 14. Write Check(http://en.writecheck.com)
 15. Academic Plagiarism(https://academicplagiarism.com)
 16. PaperRater(http://paperrater.com/plagiarism_checker)
 17. Plagium(http://www.plagium.com)
 18. Plagiarism Detector(http://plagiarismdetector.net)
 

 
نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=88.33381.56357.fa
برگشت به اصل مطلب